algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden FSMB Masterclass LLP:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

FSMB Masterclass LLP: gevestigd te 32 Kinburn Street, Londen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer OC445031  handelend onder de naam FSMB Masterclass LLP.

Opdrachtgever, je, klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan FSMB Masterclass LLP de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van FSMB Masterclass LLP afneemt.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen FSMB Masterclass LLP en Opdrachtgever van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Restitutie: de mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te krijgen van FSMB Masterclass LLP indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever (zie artikel 5). Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1. In Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van FSMB Masterclass LLP, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

1.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door FSMB Masterclass LLP uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wanneer door FSMB Masterclass LLP gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat FSMB Masterclass LLP onderhavige voorwaarden soepel toepast.

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FSMB Masterclass LLP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met FSMB Masterclass LLP in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FSMB Masterclass LLP vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

1.6. FSMB Masterclass LLP behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van FSMB Masterclass LLP zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FSMB Masterclass LLP opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop FSMB Masterclass LLP haar aanbieding baseert.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht FSMB Masterclass LLP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

2.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van FSMB Masterclass LLP zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met FSMB Masterclass LLP eerst dan tot stand nadat FSMB Masterclass LLP een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden FSMB Masterclass LLP slechts, indien deze door FSMB Masterclass LLP schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

3.4. FSMB Masterclass LLP is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. Restitutie

4. Restitutie

4.1. Restituties worden behandeld zoals verklaard in ons restitutiebeleid welke je kunt bekijken door naar https://starten.fsmbmasterclass.nl/restitutiebeleid/ te gaan

5. Persoonsgebonden

5.1. Het FSMB Masterclass programma is persoonsgebonden. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door FSMB Masterclass LLP te verspreiden of te doen verveelvoudigen.

5.2. Indien de Opdrachtgever onder de 18 jaar is, zal hij/zij toestemming moeten verkrijgen van één van de ouders of de toegewezen voogd. 

5.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door FSMB Masterclass LLP verstrekte account te delen met derden of te doen verhandelen. Hierop staat een boete die op kan lopen tot €10.000,- (zegge: tienduizend euro).

5.4. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de onder lid 1 en 2 vermelde bepaling van dit artikel zal FSMB Masterclass LLP het account van de opdrachtgever met onmiddelijk ingang permanent opschorten en zal FSMB Masterclass LLP de Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade met inachtneming van de auteurswet (aw). Opdrachtgever zal aan FSMB Masterclass LLP een vergoeding verschuldigd zijn van tenminste de juridische kosten en alle redelijke kosten die verband houden met de onrechtmatige daad.

6. Levering en termijnen

6.1. Indien FSMB Masterclass LLP informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door FSMB Masterclass LLP aangegeven wijze, aan FSMB Masterclass LLP ter beschikking heeft gesteld.

6.2. Indien FSMB Masterclass LLP een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever FSMB Masterclass LLP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. FSMB Masterclass LLP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. Facturatie en betaling

7.1. FSMB Masterclass LLP is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

7.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door FSMB Masterclass LLP aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

7.3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

7.4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke FSMB Masterclass LLP maakt ter verkrijging van voldoening -zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door FSMB Masterclass LLP gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de Opdrachtgever die tevens consument is, geldt de wettelijke regeling.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van FSMB Masterclass LLP en de verplichtingen van de wederpartij jegens FSMB Masterclass LLP onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7. FSMB Masterclass LLP zal de volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met FSMB Masterclass LLP gesloten overeenkomst.

8. Opschorting en ontbinding

8.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is FSMB Masterclass LLP, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

8.2. Voorts is FSMB Masterclass LLP gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

A) de Opdrachtgever het FSMB Masterclass programma, tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door FSMB Masterclass LLP verspreidt of verveelvuldigd;

B) de Opdrachtgever het FSMB Masterclass programma verhandelt aan en/of deelt met derden;

C) de Opdrachtgever lasterlijke uitspraken over FSMB Masterclass LLP verspreidt en of openbaart.

8.3. Bedragen die FSMB Masterclass LLP vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen FSMB Masterclass LLP reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan FSMB Masterclass LLP verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is FSMB Masterclass LLP gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is FSMB Masterclass LLP eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien FSMB Masterclass LLP aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

B) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FSMB Masterclass LLP

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan FSMB Masterclass LLP kunnen worden toegerekend.

9.2. Alle handelingen die voortvloeien uit het FSMB Masterclass programma waaronder de documentatie, audio’s, video’s en teksten vallen buiten de aansprakelijkheid van FSMB Masterclass LLP. De Opdrachtgever blijft te tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn daden.

9.3. FSMB Masterclass LLP biedt onder andere een cursus boekhouden aan waarin klanten de handvaten van het boekhouden wordt bijgebracht. Deze cursus biedt geen garantie voor de juiste interpretatie en toepassing van de inhoud. FSMB Masterclass LLP is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van de inhoud van deze cursus.

9.4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van FSMB Masterclass LLP.

10. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

10.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie FSMB Masterclass LLP voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor FSMB Masterclass LLP als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien FSMB Masterclass LLP onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

10.2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever FSMB Masterclass LLP in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

10.3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van FSMB Masterclass LLP uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

11. Conformiteit en garantie

11.1. FSMB Masterclass LLP staat er voor in dat de cursus en/of het programma voldoet aan de beschrijving in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na levering aan FSMB Masterclass LLP schriftelijk te worden gemeld.

12. Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2. Alle informatie die FSMB Masterclass LLP verstrekt aan de Opdrachtgever middels het FSMB Masterclass programma is vertrouwelijk van aard en voor individueel gebruik.

12.3. De onder lid 2 van dit artikel benoemde bepaling gaat niet op indien de verkregen informatie van algemene bekende aard is.

12.4. FSMB Masterclass LLP zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

13. Gebreke en klachttermijn

13.1. Klachten (niet betreffende de klachten uit artikel 8) over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan FSMB Masterclass LLP. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. FSMB Masterclass LLP zal ontvangen klachten binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen.

13.2. Bij FSMB Masterclass LLP ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FSMB Masterclass LLP binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.4. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

13.5. Een klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens FSMB Masterclass LLP niet op, tenzij FSMB Masterclass LLP schriftelijk anders aangeeft.

13.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door FSMB Masterclass LLP, zal FSMB Masterclass LLP de mogelijkheden bekijken voor het verhelpen van de klacht. FSMB Masterclass LLP zal naar eigen inzicht bekijken of de Opdrachtgever in aanmerking komt voor een vergoeding of compensatie. FSMB Masterclass LLP is hier niet aangebonden

13.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal FSMB Masterclass LLP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. De inhoud van het FSMB Masterclass programma blijft te tijde volledig eigendom van FSMB Masterclass LLP, hieromtrent zijn geen uitzonderingen gelaten.

14.2. De inhoud van het FSMB Masterclass programma is beschermd door de auteurswet (aw)

15. Persoonsgegevens

15.1. FSMB Masterclass LLP verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle door FSMB Masterclass LLP gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Engels recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van FSMB Masterclass LLP, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat FSMB Masterclass LLP met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.